Оношлуур үйлдвэрлэл

Тус гарааны компани нь эрдэм шинжилгээ, судалгаа, ШУТ төслийн хүрээнд бий болсон инновацийн 5 төрлийн оношлуур үйлдвэрлэдэг.

  • Махны магадлан шинжилгээний цомог
  • Зэрлэг амьтны махны төрөл тодорхойлох multiplex PCR-ын цомог
  • Гэрийн тэжээвэр мал амьтны махны төрөл тодорхойлох multiplex PCR-ын цомог
  • Махны төрөл, мал, амьтны хүйс тодорхойлох PCR-ын цомог
  • Сүүний магадлан шинжилгээний цомог
  • Шинэ бүтээгдэхүүн - Зооноз ба хүнсний гаралтай эмгэг төрүүлэгч нян ирүүлэх мултиплекс PCR-ын цомог