Хүний нөөц

БИД БОЛ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН МЭРГЭЖИЛТЭНҮҮД

Тус компанийн хүний нөөц нь нийгмийн эрүүл мэндийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ, хяналт, үнэлгээ, хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр мэргэшсэн  ажилтнууд болон профессорын багын эрдэмтэн судлаачдаас бүрддэг.

Сургалт, зөвлөх үйлчилгээ, лабораторийн ажитнууд нь  ОХУ, Япон, Австрали, Хятад, Солонгос, Малайз, Тайланд  зэрэг орнуудад мэргэжил дээшлүүлсэн, мэргэшсэн шинжээч, зөвлөхүүд байдаг.

Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн GAP,GMP,GHP, HACCP тогтолцоо, MNS/ISO 22000:2018 стандартын олон улсын тэргүүлэх аудитор 1 ISO 9000:2015 стандартын  мэргэшсэн зөвлөх,   MNS/ISO 17025 болон MN/ISO 17065 болон GSO 993:2015 ба GSO 2055-1:2015 стандартын техникийн шинжээч 3, Хүнсний зөвлөх технологи инженер 2  ажиллаж байна

Компанийн шинжээч, аудитр, Сургалтын төвийн сургагч багшийн гэрчилгээ, итгэмжлэл, олон улсын байгууллагын үнэлгээ бусад баримт бичигтэй танилцаж болно: