Компанийн танилцуулга

Гадаад зохион байгуулалт

Дотоод зохион байгуулалт

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа хөгжүүлэлт, хамтын ажиллагаа

Тус компани нь байгуулагдсан цагаас хойш дараах эрдэм шинжилгээ, судалгаа хөгжүүлэлт, хамтын ажиллагааны төсөл, ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна:

  • БСШУСЯ-ны “Шүүх мал эмнэлэг, хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажуулалтанд ДНХ оношлогооны технологийг нэвтрүүлэх нь" Цөм технологийн төсөл,
  • Шведийн Олон Улсын Шинжлэх Ухааны Сан (IFS)-гийн грантын 2 төсөл,
  • НҮБ-ын ХХААБ-ын махны нэмүү өртөгийн сүлжээний богино хугацааны төсөл,
  • Мерсу кор ОУБ-ын дэмжлэг, Хэнтий аймгийн ХААГ-ын захиалгаар 3 сумын МЭ-ийн нэгжийн лабораториудад зөвлөх үйлчилгээ,
  • НҮБ ХХААБ SECiM 2 төслөөр Дархан, Мийт фүүд компанийн махны үйлдврийн “Гоц халдварт өвчингүй хамгаалсан аж ахуй байгуулах загвар төсөл,
  • Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгээр БСШУСЯ.ШУТ-ийн бодлогын газар Судалгааны лабораторийн стандарт, хууль эрх зүйн зөвлөх үйлчилгээний бичил төсөл,
  • ЕХСБХБ-ны дэмжлэгээр Стандарт мах ХХК-д MNSISO22000:2018 стандартын зөвлөх үйлчилгээний бичил төсөл.

Судалгаа, хөгжүүлэлт, хамтын ажиллагааны үр дүн

  1. Мал, амьтны генетикийн ба ашиг шимийн кандидат генийн судалгааны үр дүнд Дэлхийн ген банкинд 10 гаруй генийн хэсэгчилсэн дараалал бүртгүүлээд байна. (LC142726, LC146648, LC146649, LC146650, LC146651, LC146652, LC147065, LC147066,  LC147067,  LC147068)
  1. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг дэлхийн жишигт хүргэхийн тулд Япон улсын Улсын Тохоку их сургуулийн биоэрүүл мэндийн инженерийн сургууль, (Graduate School of Biomedical Engineering. Tohoku University, Japan) болон тус сургуулийн Инкубаторын төвийн дэргэдэх Тохоку био аррай (Тоhoku Bio Array TBA) Монголын Занааспекс компанитай хамтран ажиллаж хүнсний аюулгүй байдал, шүүх мал эмнэлгийн ДНХ оношлогоонд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн 3 нэрийн ииновацийн бүтээгдэхүүн гаргаад байна.
  2. Сүүлийн 3 жилд Дархан мийт фүүд, Жаргалант мийт импекс, Хүн од, Ажигана, Стандарт мах зэрэг махны үйлдвэрүүдэд НАССР, MNS/ISO 9001, MNS/ISO 22000, MNS/ISO 17025 стандарт нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлээд байна.