Бэлчээрийн монгол малын махыг өндөр үнэлэмжтэй болгох, дэлхийн зах зээлд гаргахын тулд үйлдвэрлэлийн процессын (менежментийн тогтолцоо) ба бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын тогтолцоог олон улсын стандартад нийцүүлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх шаардлагатай юм. Малын эрүүл мэнд, мах махан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, мөшгөлтийн тогтолцоонд цахим мэдээлэлийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ ДНХ бар кодыг ашиглах замаар бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт, хөгжүүлэлтийг хийж, зорилтод зах зээлд нийлүүлэх, өртөг шингэсэн  онцгой  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*