Хүний нөөц

Лаборатори чанарын менежер, лабораторийн эрхлэгч, химич, молекул биологич, лаборант зэрэг орон тоотй ажиллаж байна Зураг 2.  Ажилтнууд нь ОХУ, Хятад, Япон, БН Солонгос, Тайланд, Малайз, Австрали зэрэг оронд хүнсний аюулгүй байдлын менежмент, махны хяналт, ХАА-н зохистой дадал, лабораторийн шинжилгээний  арга зүй эзэмших чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн байдаг.