“Инновацийн бүтээгдэхүүн” гэж хуулиар тогтоосон шаардлага, нөхцлийг хангасан, зах зээл дээрх ижил төстэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс техник, эдийн засгийн үзүүлэлт, шинжлэх ухааны багтаамж, нэмүү өртөг бий болгох болон өрсөлдөх чадвараар илүү инновацийн үйл ажиллагааны үр дүнг хэлнэ.  (Инновацийн тухай хуулиас)