Сургалтын хөтөлбөрүүд

  • Махны стандартын сургалт
  • Нийгмийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал (арга зүйч бэлтгэх)
  • Мал эмнэлгийн магадлан шинжилгээ 3 кредит
  • НАССР тогтолцоо, угтвар нөхцлийн хөтөлбөр 2 кредит
  • MNS/ISO9001:2015 стандартын сургалт 1 кредит
  • MNS/ISO 22000:2019 стандартын сургалт 2 кредит
  • Халал бүтээгдэхүүний GSO 993 ба GSO 2055:2013 стандартын сургалт
  • Малын өвчнөөс хамгааладсан аж ахуй байгуулах, эрүүл сүрэгтэн бэлтгэх сургалт

Сургалтын төвд үндсэн орон тоогоор малын эмч (4), хүний эмч (1), биотехнологич (1), молекул биологич (1) ажиллахын зэрэгцээ сургалт, зөвлөх үйлчилгээг профессорын багын эрдэмтэн судлаачдын хамтын ажиллагааны зарчимаар  явуулдаг.