Гарааны Праймер ХХК нь  компанийн алсын хараа,  хэтийн зорилго, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нээлттэй, шудрага байх, төр, олон нийтийн үнэтэй санал зөвлөмжийг хүлээн авах, хөгжлийн түүчээ байх үүднээс өөрийн сайтаа нээлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*