Компанийн сургалтын төв нь Монгол улсад бүртгэгдсэн сургалтын байгууллага бөгөөд Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агенлаг, МЭЕГ-аас баталсан “Мал эмнэлгийн магадлан шинжилгээ-Нийтийн эрүүл мэндийн  хяналт, үнэлгээ – Хүнсний аюулгүй байдал- #2312” 3 кредит хөтөлбөрөөр итгэмжлэлийн ба  мэргэшүүлэх сургалт эрхэлж байна.

ХНХЯ-ын Сайд, БШУ-ны Сайдын А/97, А/231/ тоот журмын дагуу  сургалтын байгууллагад тавих шаардлагыг хангаж, нийгмийн эрүүл мэндийн арга зүйч бэлтгэх сургалтын байгууллагаар бүртгэгдэн ажилбайдаг.