Research Style 1

Зооноз ба хүнсний гаралтай эмгэг төрүүлэгч нян ирүүлэх мултиплекс PCR-ын цомог

“Махны үйлдвэрийн эрүүл ахуй, технологийн нөхцлийн загвар” Техникийн зөвлөлгөө