Монгол улсад Инновацийн тухай хууль (2012) гарснаар эрдэмтэн судлаачдын судалгаа, боловсруулалтын үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургуулийг түшиглэн гарааны компани байгуулах, инновацийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, практикт нэвтрүүлэх эрх зүйн орчин бүрэлдсэн. Хуулийн хүрээнд төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, гадаадын дэвшилтэт технологийг өөрийн оронд нутагшуулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих бодлого, хөтөлбөр, тогтоол шийдвэр гарлаа.